Nieuwsbrief nr. 5, jaargang 2016

Algemene beschouwingen 2016

Zoals gebruikelijk in het politieke bedrijf is het, voordat de zomervakantie 'losbarst', tijd voor de Algemene beschouwingen. Zo ook in de raad van De Fryske Marren.

Het was voor de raad, en dus ook voor Matthijs, de eerste keer achter het spreekgestoelte. Hij benadrukte dan ook dat de raad zoekende is naar wat voor haar de beste manier is om terug te blikken en vooruit te kijken. Overigens is niet alleen de raad zoekende. Ook De Fryske Marren in al haar geledingen is zoekende naar wat zij wil zijn en op welke wijze.

Hieronder een aantal punten uit het zijn betoog.

Kort terugblikkend kun je stellen dat, mede onder invloed van de voorstellen van GL, de volgende positieve resultaten zijn bereikt:

* vervanging van oeverconstructies: er wordt voortaan kunststof toegepast in plaats van hout;

* een begin van het invoeren van het Fair Trade beginsel in alle geledingen van de gemeente;

* het niet meer toepassen van het bestrijdingsmiddel Glyfosaat; hierbij moet worden aangetekend dat het schadelijke Ultima nog niet is uitgebannen. Er is dus nog wel werk aan de winkel!

 

Er zijn echter ook dingen tot stand gekomen waarbij het, naar de opvatting van GL, niet zo goed is gegaan. Een voorbeeld hiervan is de grootschalige kap van bomen. Pas toen de fatale oranje stippen waren aangebracht, werden veel mensen wakker. Helaas te laat!

Wel is een lichtpuntje dat op veel plaatsen ruimte is gecreëerd voor nieuwe natuur. Het is belangrijk dat wij met elkaar de gemeente, nog meer dan nu het geval is, wijzen op locaties waar dit verder kan worden ontwikkeld.

Vooruitkijkend doemen de volgende punten op aan de horizon:

* de inkoop van elektriciteit door de gemeente. In het afgelopen kwartaal publiceerde Greenpeace een onderzoek over hoe groen de stroom is die gemeenten inkopen. Hieruit blijkt dat bijna de gehele provincie Fryslân zogenaamde 'sjoemelstroom' inkoopt van 'de vrije energieproducent'. Met sjoemelstroom wordt hier bedoeld dat kolenstroom 'groengewassen' wordt met dubieuze spotgoedkope groencertificaten van, bij voorbeeld, Noorse waterkrachtcentrales of IJslandse aardwarmte. Het is legaal, maar het draagt niet bij aan de vergroening van onze energievoorziening.

* de plannen voor het Tsjûkemar. Zo het nu lijkt krijgen de plannen van de Club van Aanjagers voorrang bij het opstellen van de Tsjûkemarvisie. Dit vinden wij geen goede gang van zaken. Los van alle plannen, ideeën en belangen moet de raad, volgens GL, objectief en onafhankelijk bepalen wat haar visie is op het Tsjûkemar, een van de mooiste stukjes van onze gemeente waar meerdere belangen in het geding zijn, niet alleen die van de mens.

Vuurwerkbom door brievenbus van een vluchteling\

Iedereen heeft wellicht gelezen dat Joure in de nacht van 7 op 8 juli werd opgeschrikt door deze laffe streek. GL heeft hierover vragen gesteld aan het college omdat het van die zijde in eerste instantie 'oorverdovend stil' bleef. Communicatie?

Het college reageerde hierop, onder meer, met het volgende:

"Op het moment dat de vragen van uw fractie binnenkwamen was het college nog niet op de hoogte van het incident. Er is direct actie ondernomen door contact te zoeken met de teamchef van de politie. Die heeft ons nader geïnformeerd over het incident".

In deze vervelende kwestie rekent het college het niet tot haar directe taak om actie te ondernemen. De politie heeft de zaak in onderzoek en houdt hierover contact.

Apotheose leerlingenvervoer

In de afgelopen raadsvergadering heeft Matthijs, naar aanleiding van de uitkomst van een enquête onder de betrokken ouders, nog één keer het standpunt van GL uiteen gezet. Hier volgen de kernpunten.

Gelijk hebben staat niet gelijk aan gelijk krijgen. Gelijk krijg je na een goed debat, met feiten en signalen uit de gemeenschap. In De Fryske Marren echter moet hieraan worden toegevoegd: een hoop geduld, maanden de tijd en een enquête.

Er is in dit geval sprake van een kleine financiële bezuiniging met grote gevolgen voor kwetsbare kinderen. Gevolgen die door niemand waren voorzien. GL is niet tegen het gevoerde beleid maar tegen de wijze van uitvoering.\

Na niet mis te verstane signalen uit de samenleving (eigen ervaring, Actiecomité Leerlingenvervoer, Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren) was het voor GL allang duidelijk dat de uitvoering van het beleid 'kraakt en piept'. Er moet iets veranderen.

De uitkomst van de enquête bevestigt dit volledig. Het resultaat voor het college was een mager zesje. Wat echter erger is dat de ouders in meerderheid, om redenen van privacy, niet hebben meegedaan. Het omgaan met de gegevens van een ander verdient hier absoluut geen schoonheidsprijs.

Uit de enquête is verder gebleken dat één op de vijf respondenten liever ziet dat het beleid wordt teruggedraaid en dat ouders en kinderen stress ervaren.

Nogmaals: een kleine beslissing met grote gevolgen. GL hoeft geen gelijk te krijgen. Sterker nog: het was beter geweest als GL geen gelijk had! Het gaat om de uitvoering van een goed beleid voor kwetsbare kinderen. Het is jammer dat de adviezen van het Actiecomité Leerlingenvervoer en de Adviesraad Sociaal Domein DFM om echt iets wezenlijks te veranderen, aan de kant zijn geschoven. Daarom is er, samen met de NCPN en PvdA, een motie ingediend die oproept om het beleid voor het volgend schooljaar terug te draaien en orde op zaken te stellen, samen met alle betrokkenen.

Helaas......... ook deze laatste ultieme poging is gestrand. Er rest voor GL niets anders dan kritisch te volgen wat er met de adviezen aangaande klankbordgroep en gedane toezeggingen, wordt gedaan.

Deze week starten in onze gemeente ook weer de scholen. Hiermee ook het leerlingenvervoer. GL hoopt op een jaar van verbeteringen en een jaar van rust voor de gebruikers van het leerlingenvervoer. Wij houden dit met u in de gaten.

Reageren? Graag!

U kunt zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief via: http://eepurl.com/bwE_Zr

De redactie.

Redactie: Jaap de Jong

jacob.dejong@hetnet.nl

Bestuur: Bauke Sikkes, secretaris

sikkes444@hotmail.com

Fractie: Matthijs Sikkes, fractievoorzitter

m.sikkes.gl@defryskemarren.nl

Anne Merkuur, Commissielid Ruimte

a.merkuur.gl@defryskemarren.nl

Tino van der Heijden, Commissielid Samenleving

t.vanderheijden.gl@defryskemarren.nl

Volg ons op Twitter: @GroenLinksDFM, @mvdberg1987, @annemercuur

Facebook: http://www.facebook.com/GroenLinksDFM

Website: https://defryskemarren.groenlinks.nl